Strategie- en planontwikkeling, een complex proces

Ruimtelijke ontwikkelingen: een complex en dynamisch proces

Het ruimtelijk ontwikkelingsproces is complex en dynamisch. Daarnaast is de doorlooptijd vaak lang, zijn er diverse sectorale invalshoeken, is er dus vaak een veelvoud van partijen betrokken en dienen diverse ruimteclaims op elkaar te worden afgestemd.

Een effectieve ontwikkelingsstrategie als ’tool’ voor planuitvoering

Om dit alles in goede banen te leiden is een goed doordacht plan en een effectieve, flexibel uit te werken, ontwikkelingsstrategie vereist.

Een goed doordacht ruimtelijk plan kenmerkt zich doordat deze flexibel in kan spelen op de demografische-, institutionele- en socio-economische ontwikkelingen in de maatschappij.

Een effectieve ontwikkelingsstrategie voor een ruimtelijk plan kenmerkt zich door haar integrale en flexibele karakter, waarbij inhoud, proces en financiën blijvend goed op elkaar zijn afgestemd.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Kuiper & Van Tilborg kan u op strategisch niveau in de initiatief- en planvormingfase bijstaan door u te helpen uw doelen op het vlak van planontwikkeling en strategievorming vast te leggen. Wij brengen in dit kader over uiteenlopende onderwerpen gedegen advies uit, waarvan een aantal voorbeelden in onderstaande figuur zijn opgenomen.

Omdat wij weten welke zaken in de planuitwerking financieel gezien verder tot ontwikkeling moeten worden gebracht kan op strategisch niveau in de initiatief- en planvormingfase hierop worden geanticipeerd. Dit betekent dat Kuiper & Van Tilborg in staat is om in vroegtijdig stadium beslissingen te nemen en op voorzienbaar eindresultaat te beoordelen.

Recente projecten in categorie: Strategie:

Tactisch advies als aanjager van succes

Het ruimtelijk ontwikkelingsproces nader bekeken

Binnen het ruimtelijk ontwikkelingsproces wordt een drietal onderdelen onderscheiden:

  • de grondexploitatie, waar de kosten en opbrengsten met betrekking tot de locatieontwikkeling zijn opgenomen;
  • de opstalexploitatie, waar de kosten en opbrengsten met betrekking tot de opstalontwikkeling zijn opgenomen en
  • de beheerexploitatie (zowel van grond als opstal), waar alle kosten en opbrengsten uit beheer (dagelijks- en planmatig) zijn opgenomen.

Sturingsmogelijkheden versus zekerheid

Gedurende het ruimtelijk ontwikkelingsproces dienen ten aanzien van deze onderdelen op bepaalde momenten keuzes gemaakt te worden met mogelijk grote financiële implicaties.

Enerzijds omdat de drie onderdelen (financieel) aan elkaar zijn gekoppeld. Zo hebben bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van de te ontwikkelen objecten in de opstalexploitatie via de (residuele) grondwaarde direct invloed op de beschikbare budgetten in de grondexploitatie.

Anderzijds omdat tijdens het ontwikkelproces de zekerheid toeneemt, maar de keuzevrijheid tegelijkertijd kleiner wordt. Immers, wanneer een bestemmingplan is vastgesteld, een definitief ontwerp is opgesteld en vervolgens de bestekken op tafel liggen, is de zekerheid weliswaar groot, maar is de flexibiliteit klein geworden. Bij een plan dat zich nog in de initiatieffase bevindt is het tegenovergestelde (flexibiliteit groot en zekerheid klein) het geval.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Voorgaande vraagt om tactische afwegingen ten aanzien van de planeconomische strategie gedurende de looptijd en de juiste afweging tijdens de beslismomenten in het gehele ruimtelijk ontwikkelingsproces.

Kuiper & Van Tilborg kan u, door haar jarenlange ervaring met en uitgebreide kennis tijdens deze afweging- en beslismomenten van gericht advies voorzien. Hierbij richten wij ons niet alleen op de gevolgen voor het hier en nu van het vraagstuk in kwestie, maar kijken wij tevens vooruit. Dit zodat uw project beschikt over een robuust financieel kader, nu en in de toekomst.

Voor een indicatie van veelvoorkomende vraagstukken èn onze producten & diensten in dit werkveld, zie onderstaand figuur.

Recente projecten in categorie: Planuitvoering

Planbegeleiding:bewaking en actualisatie van uw financiele kaders

Planbegeleiding ter borging van uw projectresultaat

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten gaan vaak een lange weg. Dit maakt bewaking en regelmatige actualisatie van het financiële kader essentieel, wil men de zekerheid op een acceptabel resultaat kunnen waarborgen.

Immers, de markt is dynamisch en zodoende ook haar invloed op de financiën.

Te bewaken kaders

Binnen het ruimtelijk ontwikkelingsproces wordt het financiële kader op een drietal te onderscheiden onderdelen vastgelegd:

  • de grondexploitatie, waar de kosten en opbrengsten met betrekking tot de locatieontwikkeling zijn opgenomen;
  • de opstalexploitatie, waar de kosten en opbrengsten met betrekking tot de opstalontwikkeling zijn opgenomen en
  • de beheerexploitatie (grond en opstal), waar alle kosten en opbrengsten uit beheer (dagelijks- en planmatig) zijn opgenomen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Kuiper & Van Tilborg heeft een jarenlange en gedegen ervaring met het ruimtelijke ontwikkelingsproces en beschikt over uitgebreide kennis ten aanzien van de genoemde onderdelen.

Dit maakt ons bij uitstek uw partner voor wat bewaking en actualisatie van de financiële kaders van uw project.

Hierbij kunt u onder andere denken aan de actualisatie van grondexploitaties, exploitatieplannen, vastgoedexploitaties en de (budget)bewaking hierbinnen.

Voor een impressie van veelvoorkomende vraagstukken èn onze producten & diensten tijdens de verschillende fasen van het ruimtelijk ontwikkelingsproces, zie onderstaand figuur.

Recente projecten in categorie: Begeleiding: