Nadat de locatieontwikkeling is afgerond, wordt de openbare ruimte overgedragen en in beheer genomen. Dit beheer is erop gericht om het kwaliteitsniveau op peil te houden en bestaat uit dagelijks en planmatig beheer.
Het moge duidelijk zijn dat het beheer substantiële kosten met zich meebrengt, waarvan de hoogte voor een belangrijk deel is ingegeven door de gemaakte keuzes ten aanzien van de inrichting. Dit maakt meeweging van de beheersaspecten reeds tijdens de locatieontwikkeling van groot belang. Het naast de grondexploitatie opstellen van een beheersexploitatie doet dit en voorkomt tegenvallende beheersrisico’s achteraf.

De beheerexploitatie

Een beheerexploitatie verschilt in wezen niet veel van een grondexploitatie. Ook bij een beheerexploitatie wordt het oppervlak van het (bruto) in exploitatie te nemen gebied als uitgangspuntgenomen. Dergelijke exploitaties kennen doorgaans een lange doorlooptijd, die tenminste een lange onderhoudscyclus beslaan.

De kosten worden gevormd door de dagelijkse en planmatige beheerlasten. De opbrengsten door de jaarlijkse voor uitvoering van het beheer beschikbare bijdragen. Door de kosten & opbrengsten in de tijd te faseren en hierbij rekening te houden met inflatie en rente invloeden kan het resultaat van de beheerexploitatie berekend worden. Op deze manier wordt tevens inzichtelijk gemaakt of de locatieontwikkeling ook op langere termijn haalbaar en dus duurzaam is.

Onze expertise

De adviseurs van Kuiper & Van Tilborg beschikken over de juiste kennis en ervaring om al in een vroeg stadium de beheerimplicaties van uw locatieontwikkeling in beeld te brengen. Door middel van kengetallen en een eigen ontwikkeld beheerkostenmodel brengen wij het resultaat van uw beheerstrategie in beeld en formuleren waar nodig optimalisatievoorstellen. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat uw locatieontwikkeling niet alleen uitvoerbaar, maar tevens duurzaam is.