Opstalontwikkeling en haar hoofdkostensoorten

Bij het begrip opstalontwikkeling staat het ontwikkelen en realiseren van vastgoed centraal. Het kan hierbij gaan om woningen maar ook om voorzieningen of bedrijfsgebouwen. Bij de ontwikkeling van (nieuw) vastgoed worden de volgende (hoofd)kostensoorten onderscheiden:

    • Grondkosten
    • Bouwkosten
    • Bijkomende kosten

De opbrengsten bestaan uit de opbrengsten (verkoop of huur) van het gerealiseerde vastgoed. Het kan hierbij of gaan om een eigenaar / gebruiker of om een belegger die het betreffend vastgoed gaat verhuren.

Vastgoedexploitatie

Indien het vastgoed na de opstalontwikkeling verhuurd gaat worden, komt deze in de zogenaamde exploitatiefase of beheersfase. Tijdens deze fase wordt de vastgoedexploitatie gevoerd.
Deze beslaat de periode vanaf oplevering c.q. aankoop van het vastgoed tot het moment van toekomstige herontwikkeling of verkoop van het object. De belangrijkste kostenposten zijn in eerste instantie de stichtingskosten van het vastgoed. Tijdens de looptijd gaat het om de grootschalige investeringen op een beperkt aantal momenten voor groot onderhoud, de jaarlijks terugkerende kosten voor het beheer van het pand zoals kosten voor administratie en technisch- en operationeel beheer.

De opbrengsten bestaan uit huurinkomsten tijdens de exploitatietermijn en de uiteindelijke verkoopopbrengsten bij verkopen van het band. Door de jaarlijkse kosten- en opbrengstenstromen te salderen en tegen het beoogde rendement contant te maken, kan het resultaat van de vastgoedexploitatie berekend worden. Een negatief resultaat betekent dat de ontwikkeling tegen het beoogde rendement niet haalbaar is.De businesscase van een te verhuren object start daarom altijd met de vastexploitatie. Het is immers de in de markt te realiseren huurprijs die het voor de opstalontwikkeling en grondaankoop beschikbare budget bepalen.

Onze expertise

Kuiper & Van Tilborg beschikt over jarenlange ervaring op zowel het vlak van gebieds- als vastgoedeconomie. Door onze brede kennis van grondexploitatie, opstalontwikkeling en vastgoedexploitatie, alsmede de verbanden hiertussen, zijn wij uw partner bij uitstek bij het opzetten van businesscases, uitvoeren van second opinions en risicoanalyses.