Van grof naar fijn

Ons logo (de “trechter”) symboliseert het algemeen ruimtelijke en economische ontwikkelingsproces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Van een initiaal (zeer) globaal plan met veel onzekerheden en ontwikkelingsrichtingen naar een duidelijk en gedetailleerd eindbeeld met beperkte en beheersbare risico’s en benutte kansen.

Creëren van sturingsmogelijkheden in de kop van het ontwikkelingsproces

Wij streven ernaar om zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces sturend en bewakend betrokken te raken omdat  in deze fase, financieel gezien, het meest kan worden gewonnen.

Met een goed samengesteld en afgewogen financieel fundament kan met vertrouwen en voldoende sturingsmogelijkheden het ontwikkelingsproces van het project in worden gegaan. 

Onze tools

Kuiper & van Tilborg heeft bij de uitvoering van uw werkzaamheden de beschikking over een aantal in eigen beheer ontwikkelde (inzichtelijke en modulair opgebouwde) rekenmodellen, waaronder:

Al onze modellen zijn dusdanig ingericht dat consolidatie, koppeling en uitwisseling van gegevens mogelijk is.

Oog voor de projectomgeving

Projecten worden op een gestructureerde manier en in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers opgepakt. Daarnaast beschouwen wij een project in de brede context van het ruimtelijk ontwikkelingsproces, waardoor wij deze integraal kunnen beoordelen.
Hierbij wordt het eindproduct, een aan de marktvraag beantwoordend plan, nooit uit het oog verloren. Dit stelt ons in staat zorg te dragen voor een optimale beantwoording van de in de opdracht gestelde doelen.

De uitwerking

Bij de uitwerking vormen de plananalyse en de (maatschappelijke) context de basis voor de programmering en de daaruit af te leiden ruimtegebruik. Op basis van programmering, ruimtegebruik en kwalitatief te kiezen uitgangspunten worden de kosten- en opbrengstenramingen opgesteld.
Vervolgens worden, mede op basis van faseringsuitgangspunten en rekenkundige parameters, de opbrengsten en kosten in eigen rekenmodellen nader uitgewerkt.
Tot slot wordt elke rekenkundige analyse begeleid met een rapportage waarin de onderliggende strategie, de gehanteerde uitgangspunten, de uitkomsten en de advisering voor het vervolg op heldere wijze inzichtelijk wordt gemaakt.

Overtuigd van onze aanpak? Maak direct een afspraak en bel ons op 036 52 15 615

Contact
Contact