De risicoanalyse als eerste stap richting een succesvolle risicobeheersing

Nog nooit was de noodzaak tot een goed inzicht in de risico’s van participatie in een ruimtelijk project zo groot. Uiteraard wil de risicodragende partij (gemeente, corporatie, ontwikkelaar) zelf een zo goed mogelijk beeld van de aanwezige ontwikkelrisico’s hebben.

Daarnaast wordt door toezichthoudende instanties en financiers steeds meer en strenger aangedrongen op de uitvoering van een betrouwbare risicoanalyse en het implementeren van risicobeheersende maatregelen waardoor het project stabieler in de steigers komt te staan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Strengere regelgeving vanuit overheidswege (BBV). Hierin worden diverse regels voorgeschreven waar gemeenten en provincies qua risicoanalyse en –beheersing aan moeten voldoen
 • Financiers zijn, als gevolg van de economische crisis, behoorlijk strenger geworden. Voldoende inzicht in het risicoprofiel van een ontwikkeling wordt als voorwaarde gehanteerd voor het krijgen van een financiering
Dit alles volgens de ratio dat inzicht in het risicoprofiel van de ontwikkeling aan de basis staat van een succesvolle risicobeheersing. Een gedegen risicoanalyse is derhalve een eerste stap hiertoe. Er is ook publiekelijk steeds meer aandacht voor projectrisico’s.
De risicoanalyse bestaat uit twee stappen. De eerste betreft de risico inventarisatie en is erop gericht om, aan de hand van een projectanalyse, de verschillende voor het project relevante risico’s in beeld te brengen.

De tweede stap is het waarderen van de risico’s en is erop gericht om de omvang van de risico’s en daarmee het risicoprofiel in beeld te brengen. Het risicoprofiel is hierbij te definiëren als de theoretisch aan te houden financiële risicobuffer, die nodig is om de risico’s van het project financieel af te dekken.
Het resultaat van een risicoanalyse is het verkrijgen van inzicht in:

 • De voor het project relevante risico’s
 • de omvang van deze risico’s en de rangorde daarvan
 • de mate waarin deze risico’s zich bij verschillende ontwikkelingsrichtingen (scenario’s) kunnen voordoen
 • het risicoprofiel van de verwachte ontwikkelingsrichting, gedefinieerd als een benodigde risicobuffer om de risico’s te kunnen afdekken
 • Aanvullend op de risicoanalyse dient een risicobeheersingstrategie opgesteld te worden, zie productblad ‘risicobeheersing en –management’,

  Onze expertise

  Kuiper & Van Tilborg beschikt over een eigen ontwikkelde en getoetste methode voor risicoanalyse (Monte Carlo analyse). Deze bestaat uit een combinatie van in totaal vier analysemethoden, waardoor er geen risico over het hoofd wordt gezien èn de waardering op nauwkeurige wijze plaatsvindt. Op basis van de analyse wordt inzicht verkregen in de financiële bandbreedte van de samengestelde risico’s en daarmee ook in het noodzakelijkerwijs aan te houden weerstandsvermogen.
  De methode biedt de mogelijkheid om zowel op projectniveau als op een hoger aggregatieniveau, bijvoorbeeld voor een gemeentelijk grondbedrijf of een ontwikkelingsbedrijf bij corporatie of projectontwikkelaar, het (geconsolideerde) risicoprofiel te bepalen.