Project omschrijving

Achtergrond
Landgoed Vossemeer is gelegen in de Oostrand van de gemeente Dronten en heeft sinds de inpoldering dienst gedaan als boomkwekerij. De afgelopen twee decennia zijn er binnen de oppervlakte van 100 ha boomkwekerij een tweetal landgoederen ontwikkeld (De Lindenhof en Roggebotstaete). Ook het laatste deel ca. 47 ha groot wil de eigenaar tot landgoed ontwikkelen. Binnen dit landgoed is een ruime mate van natuurbouw voorzien in de vorm van water, moeras en bos. Door de
bijzondere grondslag en ligging (pleistoceen zand dicht onder het maaiveld) is ervoor gekozen om water te creƫren dat als rust- en foerageergebied voor diverse vogels kan dienen. Door het ontwerpen van grote randlengte kan rietmoeras gerealiseerd worden dat bijzonder geschikt is voor o.a. de roerdomp. Daarmee sluit dit plan aan bij de ontwikkelingen in het Vossemeer die het areaal voor de roerdomp vergroten. Nieuw aan te leggen bos in dit plan kan meegenomen
worden voor boscompensatie. Dit bestaande plan kan met relatief weinig middelen nog sterker ingezet worden voor de Nieuwe Natuur. Omdat de grond reeds in eigendom is, worden geen hectares uit het programma Nieuwe Natuur gevraagd. Met een bescheiden investeringsbijdrage
van de provincie kan dit plan een mooie ecologische en functionele meerwaarde brengen aan de oostrand van Dronten.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg heeft op basis van de landschappelijke schetsen het ruimtegebruik en het te realiseren programma verder in beeld gebracht. Verder is samen met het landschapsbureau het inrichtingsniveau bepaald en zijn de kostenramingen voor de inrichting opgesteld. Vervolgens is, gebruikmakend van het geformuleerde ontwikkelingsprogramma en de gewenste faseringssnelheid, de grondexploitatie voor het gebied opgesteld.