Marktanalyses en macro-economische verkenningen

Een ruimtelijk plan is geen doel op zich, maar dient ter beantwoording aan een behoefte of ter anticipatie op bepaalde ontwikkelingen. Het in beeld brengen van deze behoefte en maatschappelijke ontwikkelingen is vormt dan ook het startpunt van ieder ruimtelijk plan. Het maken van een juiste inschatting hiervan voorkomt bovendien een onvoldoende op de markt of ruimtelijk beleid toegerust plan met vaak afzetproblemen of dure planaanpassingen tot gevolg.

Hoe komen ruimtelijke plannen eigenlijk tot stand? En, wat bepaalt de inhoud van deze plannen? Inzicht in de antwoorden achter deze vragen is cruciaal voor het creëren van de juiste focus van een plan en daarmee project.

In essentie zijn in de maatschappij drie typen ontwikkelingen waarneembaar die het ontstaan en inhoud van ruimtelijke plannen bepalen, te weten:

    • Demografische ontwikkelingen: Veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking
    • Beleids- & institutionele ontwikkelingen: Ontwikkelingen ten aanzien van organisatie openbaar bestuur, wet- en regelgeving
    • Macro-economische ontwikkelingen: Ontwikkeling van de economie, waaronder: koopkracht, binnenlands product, overheids- en consumentenbestedingen

Het zal u niet verbazen dat deze ontwikkelingen direct de planinhoud in sterke mate bepalen. Zo bepalen socio-economische ontwikkelingen bijvoorbeeld ondermeer de vraag naar woningen, hebben ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving invloed op de organisatie van het planproces en hebben demografische ontwikkelingen invloed op het planconcept.

Wij vinden kennis van deze ontwikkelingen, de trends hierin en de onderlinge samenhang daarom niet voor niets een voorwaarde voor een goede start van een ruimtelijk plan.

Onze expertise

Kuiper en van Tilborg doorziet door haar brede kennis van zowel planeconomie, gebieds- en projectontwikkelingen, deze onderliggende trends. Onze adviseurs zijn dus tevens in staat over de randen van de planeconomie heen te kijken en zich bewust van de vraag: “Waarom doen wij dit eigenlijk?”.
Door middel van een gedegen omgevings- en marktanalyse brengen wij de ontwikkelmogelijkheden in kaart en maken wij de planeconomische implicaties hiervan inzichtelijk.