Maatschappelijk vastgoed: sociaal cement binnen een wijk

Scholen, buurtcentra, zorginstellingen en dergelijke zijn onmisbaar voor een vitale wijk. Van oudsher werden dergelijke voorzieningen, ook wel aangeduid als ‘maatschappelijk vastgoed’, als losse programmaonderdelen binnen een wijk gerealiseerd. Tegenwoordig worden deze echter, door de toenemende ruimtedruk en het voornemen synergie door functiemenging te creëren, in toenemende mate in combinatie met andere programma onderdelen tot ontwikkeling gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woon-zorg combinaties of brede scholen, waarbij onderwijs gecombineerd wordt met sportvoorzieningen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.
Het moge duidelijk zijn dat dergelijke voorzieningen implicaties hebben voor de te volgen financiële strategie. Enkele veel voorkomende vragen in dit kader zijn:

  • Welke grondprijs kan gerekend worden en is het project haalbaar?
  • Wat is de (financiële) meerwaarde van de functiemenging?
  • Wat zijn de fiscale implicaties?
  • Wat betekent een en ander voor de parkeerbalans?
Om deze en andere vragen te beantwoorden is het zaak het financiële kader van maatschappelijk vastgoedprojecten gestructureerd op te zetten en te analyseren. Hierin staan maatwerk en inzicht in de vastgoedexploitatie, opstalontwikkeling en grondexploitatie centraal. Het is immers het totaal aan kasstromen uit de vastgoedexploitatie, stichtingskosten en uitgangpunten c.q. doorwerking hiervan in de grondexploitatie die de financiële haalbaarheid bepalen.

Onze expertise

Kuiper & Van Tilborg beschikt over jarenlange ervaring op zowel het vlak van gebieds- als vastgoedeconomie. Door onze brede kennis van grondexploitatie, opstalontwikkeling en vastgoedexploitatie, alsmede de verbanden hiertussen, zijn wij uw partner bij uitstek bij het opzetten van een haalbare businesscase voor maatschappelijke vastgoedprojecten.