Ruimtelijk beleid goed financieel verantwoord

De realisatie van ruimtelijke beleidsvisies, zoals structuurvisies, masterplannen en stedenbouwkundige ontwikkelingsvisies, brengen vaak grote maatschappelijke investeringen met zich mee. De ambities en omvang van het in ontwikkeling te nemen gebied zijn immers vaak groot. Wanneer dit wordt afgezet tegen de doorgaans lange doorlooptijd, 10 tot 15 jaar is voor een gemiddelde gebiedsontwikkeling geen uitzondering, is de conclusie dat dergelijke projecten niet zonder risico’s zijn snel getrokken.
Een gedegen financiële onderbouwing en bijbehorende risicoanalyse is de eerste stap richting een verantwoorde inzet de vaak schaarse maatschappelijke middelen.

Dit vraagt om een gedegen financieel kader, waarbij realistische uitgangspunten ten aanzien van kosten, opbrengsten, fasering en parameters hand in hang gaan met het beoogde planconcept en ontwikkelingsvisie. Hierbij staat realisatie van de ruimtelijke beleidsdoelen tegen een verantwoord risicoprofiel centraal.

De vorming van een dergelijk kader vindt plaats vanuit de basis van het plan. Door te redeneren vanuit het planconcept, ontwikkelingsvisie, worden het ruimtegebruik en programma afgeleid. Vervolgens worden op basis van de ambities en het ruimtegebruik de kostenbegroting van de locatieontwikkeling opgesteld. Daarnaast kunnen door een adequate inschatting van de actuele en verwachte marktontwikkeling de opbrengstenbegroting, fasering en parameters vastgesteld worden, waarna het exploitatieresultaat berekend kan worden.

Aanvullend worden middels een risicoanalyse de belangrijkste risico’s in beeld gebracht en wordt het risicoprofiel van de ontwikkeling bepaald. Voor een verantwoorde planuitwerking en -realisatie is inzicht in het risicoprofiel immers onontbeerlijk.

Onze expertise

Kuiper & Van Tilborg heeft door haar brede oriëntatie en jarenlange ervaring met ruimtelijke projecten en de bestuurlijke besluitvorming hieromtrent de kennis in huis om u hierbij bij te staan. Dit zodat uw ruimtelijk plan verzekerd is van een robuust financieel kader, waarbij realistische uitgangspunten hand in hang gaan met de beoogde ontwikkelingsvisie. Een kader waarbij realisatie van ruimtelijke beleidsdoelen tegen een verantwoord risicoprofiel centraal staat.