Een Nota Omslagwerken als beleidskader voor bovenplanse verevening

In het kader van een goede onderbouwing van een exploitatieplan is het noodzakelijk na te gaan of in de betreffende grondexploitatie rekening moet houden met bovenplanse verevening.Ter verduidelijking hierbij de omschrijvingen van zowel binnen- als bovenplanse verevening.

  • Binnenplanse verevening betreft de op grond van een exploitatieplan toe te passen omslagmethode van kostenverhaal. Hierbij wordt rekening gehouden met tussen bouwpercelen bestaande verschillen in uitgifteprijzen en inbrengwaarden.
  • Bovenplanse verevening betreft het, naast de kosten, bijdragen vanuit winstgevende exploitatiegebieden ter (gedeeltelijke) dekking van een tekort in de grondexploitatie van een ander exploitatiegebied. Kernbegrippen voor de toerekening van kosten van werkzaamheden en werken aan het betrachte exploitatiegebied zijn: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit

Nota Omslagwerken

Omdat bepaalde hoofdstructurele werken al snel kunnen c.q. moeten worden aangemerkt als werken met een aanwijsbare functie voor aangrenzende exploitatiegebieden is het noodzakelijk om deze gebiedsoverstijgende werken separaat van het betreffende grondexploitatie in beeld te krijgen en af te prijzen. Hiermee wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de direct door te belasten kosten in het exploitatieplan en de indirect door te belasten kosten.

   • Auto- hoofdontsluitingswegen
   • Openbaar vervoersbanen
   • Doorgaande fietsroutes
   • Watersingels en/of partijen
   • Kunstwerken (bruggen/viaducten) in voorgaande structuren
   • Groenstructuren, parken
   • Hoofdrioleringsstelsels

Naast de inventarisatie van alle soorten omslagwerken wordt in de “Nota” ook, op basis van objectieve criteria, de verdeelsleutel aangegeven tussen de diverse exploitatiegebieden.
Op deze manier is direct en transparant inzichtelijk hoe gebiedsoverstijgende kosten tussen diverse exploitatiegebieden worden verdeeld.

Onze expertise

Kuiper & Van Tilborg heeft langjarige, reeds voor het ontstaan van de grondexploitatiewet, ervaring met het opstellen van Nota’s Omslagwerken. Vanuit deze ervaringen is Kuiper & Van Tilborg in staat om snel van meerwaarde te zijn in het opstellen daarvan. Een potentiële opdrachtgever kan rekenen op een snelle en betrouwbare inzet van de aanwezige brede kennis en ervaring.
Indien u meer wilt weten wat Kuiper & Van Tilborg op het gebied van het opstellen van een “Nota Omslagwerken” voor uw organisatie kunt u contact opnemen met H.Kuiper