Project omschrijving

Achtergrond
In 2011 is door Kuiper & Van Tilborg een eerste risicoanalyse uitgevoerd voor een drietal grondexploitaties van de projecten ‘Oostervaart Oost’, ‘Buitenhof’ en ‘Stadshart. In de 2012 is dit aantal uitgebreid naar een vijftal grondexploitaties binnen de gemeente Lelystad. In het kader van de actualisatie van de grondexploitaties (GREX) en de daarin doorgevoerde inhoudelijke wijzigingen, is het risicoprofiel van deze grondexploitaties in 2013 opnieuw in beeld gebracht.
Voor verschillende projecten is er in samenspraak met de Gemeente Lelystad een eerste inventarisatie van de risico’s en kansen uitgevoerd. De risico’s zijn benoemd en in overleg met Kuiper & Van Tilborg zijn inschattingen gemaakt van de uitwerking op de GREX, alsmede de kans van optreden. Kuiper & Van Tilborg heeft vervolgens de risicowaardering verder uitgewerkt in de berekening van het risicoprofiel van de gehele ontwikkeling. De bevindingen zijn uitgewerkt in een heldere en inzichtelijke rapportage.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Het risicoprofiel is middels scenarioanalyse inzichtelijk gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van een ‘Monte Carlo simulatie’. Volgens deze methode zijn de geïnventariseerde risico’s en kansen, op basis van de hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten, als variabelen in de grondexploitaties opgenomen. Er zijn 5.000 scenario’s doorgerekend. Door bij elke scenarioberekening te variëren in de bandbreedte van de impact die de risico’s c.q. kansen kunnen hebben op de grondexploitatie, ontstaat een statistisch berekende bandbreedte van het totale exploitatie-resultaat en een daaruit afgeleid risicoprofiel. De berekening is in een overzichtelijke rapportage uitgewerkt waarbij tevens is ingegaan op de mogelijkheden om risico’s te reduceren.