Project omschrijving

Achtergrond
Door de ‘Drie Gasthuizen Groep’ worden de komende jaren in Arnhem diverse woonzorgcomplexen in parkachtige settings gerealiseerd.
Het betreft een drietal intramurale zorgcomplexen waarin de bewoners intensieve zorg krijgen. Daarnaast wordt een zevental extramurale complexen gerealiseerd waarin de bewoners zelfstandig wonen en ondersteund worden vanuit diverse zorgservicepunten.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & van Tilborg heeft, ter onderbouwing van de investeringsbeslissing, diverse scenario’s doorgerekend in een vastgoedrekenmodel. Hierbij zijn varianten berekend waarbij uitgegaan is van directe verkoop van de complexen en varianten met verschillende uitpondingsvarianten. Bij uitponding is in dit kader zowel een variant doorgerekend die uitgaat van uitponding in verhuurde staat als een variant met gefaseerde uitponding vrij van verhuur.
Daarnaast zijn de in de stichtingskostenopzetten en vastgoedexploitaties opgenomen uitgangspunten op hoofdlijnen beoordeeld.